ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 ดร. admin pathum หัวหน้างาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
2 ดร. สังเวียน เทพผา คณบดี พนักงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
3 ดร. ธนาฤทธิ์ ขัมภรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 นาย วรศักดิ์ สุขสุเมฆ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
5 ผศ.ดร. พรชัย เลื่อนฉวี อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
6 นางสาว ชุติกาญจน์ สายอุตส่าห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สายสอน
7 นาย ธีรชิต พาสุกรี เจ้าหน้าที่ ธุรการ พนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ
8 นาย โกญจนาท เข็มท้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต